Política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.abev.net, està registrat a favor del’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC, amb CIF R-0800043-B i domicili a C/Santa Maria, 1 08500 VIC (Barcelona). Adreça de correu electrònic abev@abev.net.

2. Normes d’ús del web. Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  • a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  • b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  • c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,
  • d. La protecció de la joventut i de la infància.
  • e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  • f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  • g. En general, el respecte a la legalitat vigent.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

  • a. Provocar danys als sistemes físics i lògics de l’abev, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  • b. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri del’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC.

En qualsevol cas, l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, difusió, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Les fotografies i vídeos publicats a través de la web, han estat enregistrats prèvia autorització expressa de les persones que hi apareixen. Recordem als interessats que podeu dirigir-vos a la direcció de correu abev@abev.net per revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat.

4. Contingut de la web i enllaços. L’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.abev.net. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer- lo.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

L’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres e-mails de contacte o formulari, està autoritzant expressament l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis. L’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals. L’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’ ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC, Protecció de Dades Personals, a la direcció de correu electrònic abev@abev.net.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.