ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC
www.abev.net
Consulta catàlegs  Sistema de consulta i accés als fons bibliogràfics.

Per a la catalogació bibliogràfica síha aplicat, en general, en la descripció, el segon nivell de descripció que estableixen les Regles Angloamericanes de Catalogació (AACR2r, 1.0D2.). Només ocasionalment i per a documents o col·leccions importants (incunables, llibres del segle XVI,Ö) síhan recollit més elements dels que la norma considera imprescindibles per aquest nivell i per aquests mateixos documents també ocasionalment síha acudit als criteris establerts per les Concrecions a la ISBD(A) elaborades per la Biblioteca de Catalunya. Com a excepció, però, no síha aplicat el segon nivell en descriure alguns fons contemporanis que tenen poca rellevància en el conjunt de la col·lecció i que síhan descrit, amb líobjectiu exclusiu díidentificar-los i permetre eliminació de duplicats, en un nivell no normatiu. També presenten deficiències en el nivell de descripció aquells documents dels quals síha aprofitat la descripció rudimentària que síhavia efectuat abans del projecte i que no síha pogut arribar a completar i revisar.

Pel que fa a la indexació, síhan seguit també les Regles Angloamericanes per a líestabliment díencapçalaments i punts díaccés. En els documents en què síha aplicat el segon nivell de descripció (no així en els altres), síhi ha atribuÔt també encapçalaments de matèria, pels quals síha utilitzat líedició de 1991 de la Llista díencapçalaments de matèria en català.


Cerca bàsica
Permet fer consultes directes en un sol camp o bé aplicar directament eqüacions de cerca seguint la sintaxi del llenguatge d'interrogació, podent aplicar opcionalment alguns filtres a la consulta en funció de la cronologia, l'idioma o el tipus de document.

Cerca avançada
Permet fer cerques més complexes combinant diferents termes en diferents camps i aplicant operadors booleans.


Més informació sobre el llenguagte d'interrogació


© RGM 2004. Pàgina actualitzada